Znajdujesz się na: Strona główna » Regulamin
Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

 

1.   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego lokalnykrakow.pl znajdującego się pod adresem internetowym http://lokalnykrakow.pl.

2.   Niniejszy Regulamin oraz przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawo do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

3.   Użytkownik korzystający w jakikolwiek sposób z Serwisu potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, że go w pełni akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

4.   Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

a.    Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi Załącznikami, które są jego integralnymi częściami;

b.    Załączniki – ‘Ogłoszenia - warunki szczegółowe’ (Załącznik nr 1), ‘Firmy - warunki szczegółowe’ (Załącznik nr 2), ‘Gazetki - warunki szczegółowe’ (Załącznik nr 3) umieszczone na stronach poszczególnych Działów Serwisu;

c.    Serwis – serwis internetowy lokalnykrakow.pl znajdujący się pod adresem internetowym http://lokalnykrakow.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;

d.    Działy – poszczególne zakładki w Serwisie wyróżnione kolorami;

e.    Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest firma Netbi z siedzibą: Sułków 326, 32-020 Wieliczka, NIP 8691078321, będąca jednocześnie właścicielem Serwisu;

f.     Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;

g.    Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i posiada swój unikalny Profil zabezpieczony hasłem;

h.    Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika Zarejestrowanego, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu podczas rejestracji w Serwisie; Profil zabezpieczony jest hasłem dostępu;

i.      Materiały – wszelkie teksty, zdjęcia, itp. o charakterze informacyjnym, o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu;

j.      Produkt – treść prezentowana w Serwisie w celu informacyjnym. Produkty prezentowane są w poszczególnych Działach w zależności od rodzaju Produktu, na Produkt składają się różne Materiały;

k.    Login – indywidualny i niepowtarzalny email Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie, jaki został przez niego podany na etapie zakładania Profilu w Serwisie; logowanie do Profilu w Serwisie odbywa się w oparciu o Login i hasło;

l.      Konto – dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu, gdzie Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, Produktami, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie.

5.    Wiarygodność Produktów i Materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie nie jest, stosownie do obowiązujących przepisów, kontrolowana przez Administratora. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z niezgodności Produktu prezentowanego w Serwisie ze stanem rzeczywistym. Odpowiedzialność w powyższym zakresie, stosownie do obowiązujących przepisów, ponosi Użytkownik zamieszczający w Serwisie Materiały lub Produkty.§2

Funkcjonowanie serwisu, rodzaje i zakres świadczonych usług

  

1.   Funkcjonowanie Serwisu polega na prezentowaniu Produktów, których dostawcami są Użytkownicy Zarejestrowani lub Administrator na podstawie dostarczonych Materiałów bądź ogólnodostępnych materiałów.

2.   Produkty prezentowane są w poszczególnych Działach Serwisu.

3.   Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu Serwisu.

4.   Usługi obejmują wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym:

a.    usługi nieodpłatne,

b.    usługi odpłatne.

5.    Usługi nieodpłatne obejmują:

a.    możliwość korzystania przez każdego Użytkownika z treści umieszczonych w Serwisie,

b.    możliwość zamieszczania i edytowanie Produktów w wersji podstawowej przez Użytkowników Zarejestrowanych.

6.    Usługi odpłatne obejmują:

a.    możliwość promowania Produktów,

b.    możliwość zamieszczania i edytowania Produktów w wersji rozszerzonej przez Użytkowników Zarejestrowanych.

7.    Szczegółowe rodzaje Produktów przedstawione są w Załącznikach do niniejszego Regulaminu.

8.    Użytkownikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za uczestnictwo w Serwisie, w szczególności za zamieszczane Produkty i Materiały.

9.    Administrator zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu ewentualne roszczenia osób trzecich.§3

Wymagania techniczne

  

1.   Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki typu cookies.

2.   Pliki typu cookies to informacje zapisywane przez Serwis na komputerze Użytkownika. Cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w komputerze Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają na jego wydajność lub funkcjonalność.

3.   Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Serwisu.

4.   Do korzystania z Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox, w wersji nie niższej niż 2.0 lub Google Chrome.

5.   Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

6.   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.§4

Warunki korzystania z usług

 

1.   Serwis umożliwia Użytkownikowi korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

2.   Serwis umożliwia Użytkownikowi Zarejestrowanemu:

a.    zamieszczanie w Serwisie Produktów,

b.    edytowanie zamieszczonych w Serwisie Produktów.

3.    Do rejestracji Użytkownika służą stosowne formularze rejestracyjne, gdzie Użytkownik musi podać obligatoryjne dane rejestracyjne oraz może podać dodatkowe dane nieobowiązkowe.

4.    Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Profilu, Użytkownik oświadcza, że:

a.    zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu,

b.    wszystkie zamieszczane w Serwisie Produkty i Materiały są wolne od wad prawnych i fizycznych, a osoby, których wizerunek został utrwalony na umieszczonych w Serwisie zdjęciach wyraziły zgodę na bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku w zakresie objętym niniejszym Regulaminem,

c.    wyraża zgodę na upublicznienie Profilu, co oznacza, że dostęp do danych nieukrytych w Profilu będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.

5.    Liczba Produktów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika Zarejestrowanego nie jest ograniczona, z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do pojedynczego Produktu:

a.    tytuł i opis nie może przekraczać określonej liczby znaków, wskazanej w polu przeznaczonym na tytuł i opis,

b.    ilość plików dodanych w celu opisania Produktu jest ograniczona.

6.    Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Produktu z Serwisu w przypadku, gdy jest on identyczny z innym Produktem prezentowanym w Serwisie lub z innych, uzasadnionych podstaw wynika, że odnosi się do treści innego Produktu.

7.    Maksymalny czas jednorazowej prezentacji Produktu w Serwisie może być ograniczony. Szczegółowe ograniczenia czasowe przedstawione są w Załącznikach do Regulaminu.

8.    Odpłatność za usługi płatne w Serwisie regulują Załączniki do Regulaminu.

9.    Szczegółowe uregulowania dotyczące korzystania z Serwisu przedstawiają Załączniki do Regulaminu.

10.  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania odpowiednich udoskonaleń lub ograniczeń, w szczególności związanych z technicznym funkcjonowaniem Serwisu.§5

Prawa i obowiązki użytkownika

 

1.   Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.

2.   Zabrania się:

a.    używania w Produktach i Materiałach oraz w treści Profilu tytułów, opisów, itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,

b.    zamieszczania Produktów i Materiałów zawierających treści pornograficzne, propagujące piractwo fonograficzne i komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych lub upowszechniające wirusy,

c.    działań naruszających prawa innych podmiotów, w tym w szczególności prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie,

d.    zamieszczania w Serwisie materiałów reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, jeżeli nie są związane bezpośrednio z tematyką Działu,

e.    zamieszczania w Produktach jakiejkolwiek formy reklamy lub promocji portali konkurencyjnych dla Serwisu,

f.     podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Serwisu,

g.    zamieszczania Materiałów zabezpieczonych przed ogólnym dostępem (np. zabezpieczonych hasłem),

h.    zamieszczania Materiałów niezgodnych z zakresem tematycznym Serwisu.

3.    Administrator może odmówić opublikowania lub usunąć z Serwisu Produkty lub Materiały, jeżeli zawierają treści lub informacje niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub naruszają uzasadnione interesy Administratora bądź osób trzecich.

4.    Użytkownik Zarejestrowany może w każdym czasie usuwać zamieszczane przez siebie Produkty i Materiały.

5.    Użytkownik umieszczając w Serwisie jakiekolwiek Produkty i Materiały oświadcza, iż są one wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści, w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet.

6.    Użytkownik upoważnia Administratora do bezpłatnego wykorzystania zamieszczonych przez niego w Serwisie Materiałów w celach związanych z promocją Administratora i jego działalności, w tym w szczególności działalności związanej z Serwisem.

7.    Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Produkty i Materiały, które zamieścił w Serwisie.

8.    Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu oraz usunąć swój Profil z Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.

9.    Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do nie przekazywania dostępu do Profilu i Konta osobom trzecim.§6

Odpowiedzialność, prawa i obowiązki administratora

 

1.   Administrator dokłada wszelkich starań, aby usługi udostępniane w ramach Serwisu wykonywane były poprawnie.

2.   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a.    sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników i skutki korzystania z Serwisu,

b.    Produkty i Materiały publikowane w Serwisie oraz za prawdziwość danych umieszczanych przez Użytkownika,

c.    treść opisów charakteryzujących Profile Użytkowników zamieszczanych w Serwisie,

d.    niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu,

e.    szkody wynikłe z udostępniania przez Użytkownika Profilu i Konta osobom trzecim.

3.    Administrator zastrzega sobie prawo do:

a.    okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,

b.    usunięcia z Serwisu Produktu lub Materiału bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa,

c.    usunięcia z Serwisu Produktu lub Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,

d.    zablokowania Profilu Użytkownika i zamieszczonych przez niego Produktów i Materiałów w przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa,

e.    zaprzestania świadczenia usługi Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu,

f.     skasowania w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Administratora, całej zawartości Serwisu.

4.    Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu – zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości – może być w każdym czasie rozszerzany lub ograniczany przez Administratora.

5.    Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług. Wszelkie zmiany w powyższym zakresie dokonywane będą z poszanowaniem właściwych przepisów prawa.§7

Polityka prywatności, dane osobowe

 

1.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w związku z uczestnictwem w Serwisie jako Użytkownik Zarejestrowany.

2.   Administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych jest firma Netbi z siedzibą: Sułków 326, 32-020 Wieliczka.

3.   Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji usług związanych z korzystaniem Użytkownika z Serwisu.

4.   Użytkownik Zarejestrowany, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym lub dokonując ich aktualizacji, oświadcza, że:

a.    są one zgodne z prawdą,

b.    wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (stosownie do ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) przez Administratora w celu realizacji usług w ramach Serwisu,

c.    wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach promocji produktów i usług firmy Netbi oraz otrzymywania na wskazany adres email informacji handlowych od Administratora (stosownie do ustawy z dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 12004 ze zm.).

5.    Każdy Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora.

6.    Usunięcie przez Administratora na wniosek Użytkownika Zarejestrowanego danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze korzystanie z Serwisu w dotychczasowym zakresie jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Profilu i Konta tego Użytkownika.§8

Tryb i sposób składania reklamacji

 

1.   Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.

2.   Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.   Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a.    oznaczenie Użytkownika ( w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),

b.    opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4.    Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

5.    Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

6.    Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie 4 w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

7.    Administrator zastrzega, że rozpoznanie reklamacji może wymagać uzyskania od  Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.§9

Postanowienia końcowe

 

1.   Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

2.   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet.

3.   Wszelkie uwagi związane z Serwisem składać należy na adres kontakt@lopor.pl.

4.   Wszelkie informacje o naruszeniu przez Użytkowników postanowień Regulaminu należy kierować na adres kontakt@lopor.pl.

5.   W sprawach związanych z Serwisem bądź Regulaminem właściwe jest prawo polskie.

6.   Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie, a korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem akceptacji zmian.

Aktualizacja: 23-04-2011